Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1399/12/24

اولین جلسه کمیته اخلاق مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، اولین جلسه کمیته اخلاق این مرکز در تاریخ 1399/12/23 در محل ساختمان نصر برگزار گردید. با تشکیل این کمیته روند دریافت کد اخلاق برای کلیه طرح های پژوهش در آموزش به صورت مستقل در این مرکز میسرگردید.
با تشکیل این کمیته از این پس تمامی طرح‌های واصله به این مرکز پس از کارشناسی اولیه در کمیته های تخصصی نصر و احراز استانداردهای مشخص و عبور از بررسی های اولیه و در مرحله قبل از عقد قرارداد با محققین محترم جهت بررسی و دریافت کد اخلاق وارد کمیته اخلاق مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی می شوند.
شایان ذکر است که هر ساله مرکز ملی تحقیقات راهبردی با اعلام فراخوان های متعدد علاوه بر اعطای گرنت‌های ترویجی، گرانت‌های ویژه ای را با اهداف خاص به پژوهشگران و محققان سراسر کشور اعطاء می نماید. در حال حاضر این مرکز شش کارگروه تخصصی در حوزه آموزش دارد که اولویت‌های تحقیقاتی در سطح کشوری و اولویت ها با اهداف ویژه را تدوین و از طریق فراخوان به اطلاع علاقمندان می رساند. بر اساس روند دریافت پروپوزال های پژوهش در حوزه آموزش که تاکنون توسط این مرکز صورت گرفته است می توان گفت که از سال 1395 تا 1399 ، هر ساله به طور میانگین 350-400 طرح در حوزه آموزش دریافت شده است که حدود 150-160 مورد از آنها به تصویب رسیده و در حال اجرا است و یا به پایان رسیده است. کمیته اخلاق با دو کارکرد شفاف‌سازی و پایش مدیریتی طرح ها در زمینه رعایت اخلاق در پژوهش ها، به دریافت کد اخلاق برای طرح های پژوهشی در حوزه آموزش مبادرت می نماید و این کد به منزله شناسه ملی پژوهش خواهد بود.
بزودی محتوای آموزشی خلاصه ای که منطبق بر راهنمای عمومی اخلاق در کشور خواهد بود در چند صفحه تهیه و بر روی سایت نصر به اطلاع علاقمندان خواهد رسید. همچنین اطلاعات تکمیلی این کمیته و مصوبات کمیته های آن بر روی سایت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منتشر خواهد شد.