Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1399/10/07

ادغام رتبه بندی های آموزشی ،علمی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سال ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، آقای دکتر حقدوست با حضور در جلسه پاسخگویی اجتماعی اعلام کرد طبق توافقات بعمل آمده فی مابین معاونت آموزشی ،معاونت دانشجویی و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از سال ۱۴۰۰ رتبه بندی های آموزشی ، علمی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی در هم ادغام خواهند شد و همچنان محورهای شش گانه مرجعیت، همگرایی، پاسخگویی، آمایش سرزمینی، بین المللی سازی و مفهوم خردورزی و حکمت، محورهای اصلی این رتبه بندی خواهند بود.
دکتر حق دوست با اشاره به رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (راد۳) افزود در رتبه بندی منتشر شده، مفهوم پاسخگویی از دو منظر، بررسی شده و دانشگاه ها بر اساس آن طبقه بندی شدند. وی با اشاره به بسته پاسخگویی از مجموعه بسته های تحول و نوآوری در آموزش گفت: کسب رتبههای اول توسط دانشگاههای کوچکتر در این رتبه بندی، بسیار قابل توجه است و دانشگاه های تهران، زاهدان، کاشان، اصفهان، شهید بهشتی، شهرکرد، ایران و تبریز موفق به کسب رتبه در بسته پاسخگویی شدند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاه های علوم پزشکی جیرفت، فسا، لارستان و بیرجند نیز توانستند در رتبهبندی بسته پاسخ گویی، پیشرفت خوبی از خود نشان بدهند.
دکتر حق دوست تصریح کرد بر اساس شاخص های ترکیبی در مفهوم پاسخ گویی نیز دانشگاه های علوم پزشکی تهران، اصفهان، مشهد، شهید بهشتی، تبریز، شیراز، کرمان، همدان و کرمانشاه نیز موفق شدند رتبه های برتر را از آن خود نمایند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد باید تلاش کنیم تا تربیت و آموزش به سمت و سوی پاسخگویی حرکت نماید.
وی گفت تفکیک برخی رشتههای علوم پزشکی و تبدیل آنها به رشته هایی که نمی توانند نیازهای جامعه را به تنهایی مرتفع نمایند و یا راهاندازی رشته هایی که آموزشهای لازم و مورد نیاز در جامعه را به دانشجویان نمی دهند بیانگر ضرورت توجه به آموزش پاسخگوست و باید فکریکنیم تا بحث پاسخگویی اجتماعی، خیلی وسیع و بر اساس نیازسنجی اجتماعی انجام شود لذا اینکه برای چه کاری، چه تعدادی نیروی انسانی مورد نیاز است از موضوعات مهم حوزه پاسخگویی اجتماعی است.
مشروح مباحث مطرح شده در این جلسه، بر روی سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت قابل دسترسی است.