Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1399/06/06

دبیر کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، طی حکمی از سوی دکتر علی اکبر حقدوست معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آقای دکتر محمدرضا سهرابی عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، به عنوان دبیر کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی منصوب شدند.
در بخشی از نامه دکتر حقدوست، خطاب به دکتر محمدرضا سهرابی آمده است:
" نیل به جایگاه شایسته علمی و دستیابی به مرجعیت علمی در سطح منطقه و جهان ضرورتی انکار ناپذیر برای نظام آموزش عالی سلامت کشور محسوب می گردد. بر اساس مطالعات و نظریات موجود، مولفه های مختلفی برای مرجعیت علمی شمرده می شود که از جمله مهمترین آنها، تولید دانش بومی و کاربست آن در ارائه خدمت است. خوشبختانه امروز در کشور شاهد این واقعیت هستیم که حجم قابل توجهی از انتشارات علمی تولید و به مدد حضور اساتید گرانقدر، سهم ایران از تولید علم جهانی ارتقاء چشم گیری پیدا کرده است. اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ترجمان دانش تولیدی در عرصه عمل و در مسیر خدمت است که این مهم، از مجرای تدوین و نشر کتب مرجع قابل حصول خواهد بود".
معاون محترم آموزشی در ادامه حکم انتصاب دکتر محمد رضا سهرابی، از کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بستری مناسب برای تسهیل نشر کتب مرجع تالیفی یاد نموده اند و با توجه به تجارب و سوابق دکتر محمد رضا سهرابی از ایشان خواسته شده است تا در خصوص جلب مشارکت جمعی در کشور، سطح بندی کتب مرجع، ارتقای کیفی کتب مرجع، همکاری با معاونت محترم تحقیقات و فناوری و کمک به انتشار و استفاده حداکثری از منابع عمومی به طور ویژه اهتمام ورزند.
آقای دکتر علی اکبر حقدوست در انتهای نامه توفیق دکتر محمد رضا سهرابی در انجام امور محوله و فراهم آوردن بستر مناسب برای حرکت به سوی مرجعیت علمی در آموزش عالی سلامت را از خداوند متعال خواستار شده اند.