Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1399/04/25

برگزاری جلسه مشترک کارگروه های مرجعیت علمی وزارت بهداشت و فرهنگستان علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، به منظور همفکری و تبادل نظر دو کارگروه مرجعیت علمی در وزارت بهداشت و فرهنگستان علوم پزشکی ایران، جلسه ای در تاریخ 17/4/1399 در محل معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردید.
در ابتدای این جلسه آقای دکتر حقدوست ضمن بیان اینکه باید نقاط قوت و ضعف در مسیر حرکت به سوی مرجعیت علمی در کشور را بشناسیم، بیان نمودند که: " کانون های مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در موضوع مرجعیت علمی اظهار نظر می کنند که لازم است این اندیشه های ناب و اقدامات خوب در یک مسیر قرار گیرد تا رسیدن به اهداف در این خصوص زودتر تحقق یابد".
سپس جناب آقای دکتر سیدی عضو محترم فرهنگستان علوم نیز طی سخنانی بیان نمودند: " با نگاه به تاریخچه مرجعیت علمی در می یابیم که این امر یکی از امور پنهان و در اهداف اولیه انقلاب اسلامی بوده که در سطح مصوبات و صحبت های امام خمینی (ره) و بزرگان این کشور تبلور داشته و از آرزو های قلبی ایشان بوده است اما به صورت نانوشته باقی مانده بود. این امر هم اکنون در بند اول سیاست های کلی علم و فن آوری اشاره شده است".
دکتر سیدی اشاره فرمودند: " مرجعیت علمی هدفی چشم اندازی است و اگر برای نیل به این امر از هم اکنون برنامه ریزی داشته باشیم این امر در آینده محقق خواهد شد"
دکتر شهرام یزدانی معاون محترم پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی نیز در این جلسه ضمن تشریح کامل فعالیت های صورت گرفته در این مرکز در خصوص مرجعیت علمی فرمودند: " مرجعیت علمی آنقدر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است که اینک به عنوان یک تکلیف به شمار می آید. ایشان ادامه دادند: شناخت برخی از مفاهیم مثل مرجعیت علمی سهل و ممتنع است و آشکار نمودن جنبه های مختلف این واژگان از پیچیدگی خاصی برخوردار است. برای اینگونه مفاهیم باید ابتدا دید چه مفاهیم دیگری زیر بنای آن را تشکیل می دهد و برای مفهوم مورد نظر تعریفی تحلیلی انجام دهیم. ایشان با اشاره به کتاب اول مرجعیت علمی که توسط نصر منتشر شده است فرمودند: " پس از ارائه تعریف تحلیلی از مرجعیت علمی، زیر سازه ها و ویژگی های تعریفی مرجعیت علمی را مرتب نموده و مراتب و مراحل آن را تبیین نموده ایم.".
دکتر یزدانی همچنین فرمودند:" در همین اثناء با مطالعه ای به شیوه Discourse analysis تمامی گفتمان های مستقیم و غیر مستقیم در خصوص مرجعیت علمی در کشور، کد گذاری و هر یک دارای شناسنامه شده است. هم اینک نیز با دیدگاه فرآیندی راهبردهای نیل به مرجعیت علمی تدوین شده است و مزیت رقابتی تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بدست آمده است"
دکتر یزدانی در ادامه به معرفی پروژه های آتی در خصوص مرجعیت علمی که توسط مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در حال پی گیری است اشاره نمودند.
در ادامه این جلسه، هر یک از اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پیرامون اقدامات صورت گرفته و هماهنگی برای فعالیت های آتی و پیش رو پرداختند و مقرر شد فعالیت ها به سمتی هدایت شود که مفاهیم مرجعیت علمی در آیین نامه های مختلف تبلور یابد.
در این جلسه وظایفی از سوی معاون محترم آموزشی برای برنامه های آتی به اعضاء کارگروه مرجعیت علمی ستاد، محول و هماهنگی های مختلف صورت پذیرفت.