Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1399/02/06

ظرفیتهای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در خدمت مقابله با بحران همه‌گیری کووید-19

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دکتر علی اکبر حق‌دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجرای موفق برنامه آمایش سرزمینی و ایجاد کلان مناطق آموزشی را بستر مناسبی برای مدیریت منطقه ای بحران و تشریک مساعی دانشگاه‌های کلان مناطق برای کنترل بهتر بحران ناشی از همه‌گیری و کاستن از آسیب‌های ناشی از آن بوجود آورده است. از این رو در بستر آمایش سرزمینی امکان تبادل اطلاعات و تجربیات و به اشتراک گذاردن امکانات در یک کلان منطقه بهتر و راحت‌تر اتفاق می‌افتد و از ظرفیت‌های موجود دردانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در یک منطقه بهینه‌تر استفاده می شود.
رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا، تفویض اختیار به کلان مناطق در اموری که نیاز به تصمیم‌گیری و اقدام فوری دارند را از مزیت‌های برنامه آمایش سرزمینی بویژه در شرایط بحرانی نام برد و خاطرنشان کرد: لزوم توسعه شیوه‌های مدرن آموزشی و گسترش آموزش مجازی از جمله موارد مهم دیگری است که اهمیت آن در بحران اخیر نمایان‌تر شد.
وی افزود: خوشبختانه در اکثر دانشگاه های علوم پزشکی بستر ارائه آموزش های مجازی ایجاد شده بود که باعث شد تعطیلی دانشگاه‌ها لطمه چندانی به آموزش دانشجویان علوم پزشکی وارد نکند و بیشتر دروس در سامانه‌های مجازی ارائه شوند. در کنار این، وجود دانشگاه علوم پزشکی مجازی باعث شد محتواهای آموزشی که توسط اساتید دانشگاه‌های مختلف تولید می‌شوند در دسترس دانشجویان در گوشه و کنار کشور قرار گیرد و ضمن توسعه عدالت آموزشی به ارتقاء کیفیت آموزش نیز بویژه در شرایط بحرانی کنونی منجر شود.
معاون آموزشی وزارت بهداشت یکی دیگر از مهمترین راهبردهای آموزش علوم پزشکی که مورد تأکید مقام محترم وزارت نیز می باشد را آموزش‌های جامعه محور، آشنایی با مولفه‌های اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت و همچنین ورود زودهنگام دانشجویان به عرصه‌های اجتماعی نام برد و افزود: در این بحران همه‌گیری کرونا اهمیت افزایش پاسخگویی اجتماعی در بین اساتید و دانشجویان نمایان‌تر شد و تلاش‌ها باید معطوف این شود که با استفاده از این فرصت گامی جدی در جهت جامعه محور نمودن دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی برداشته شده و اقدامی اثربخش در راستای ارتقای پاسخگویی اجتماعی محقق گردد.
وی با یادآوری اهمیت‌ بحث آینده‌نگاری و تلاش جهت تبین آینده مطلوب و همچنین تدوین نقشه راه‌روشن برای تحقق آن توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اظهار داشت: باید تلاش کرد تا با استفاده از همه ظرفیتهای موجود و هم راستا با سیاستهای تحولی در حوزه آینده نگاری، سند آمایش سرزمینی و گفتمان‌های آینده نظام آموزش عالی در سطح جهان، از جمله دانشگاه‌های بدون‌مرز، خلق ثروت دانش‌بنیان، پاسخگویی اجتماعی و ... هر چه زودتر نقشه جامع توسعه آموزش علوم پزشکی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی تدوین شود که این امر تضمین کننده ارتقاء جایگاه دانشگاه‌های علوم پزشکی و به تبع آن کمک به حفظ و ارتقاء سلامت جامعه خواهد شد.