Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1398/12/05

انتصاب دکتر شهرام یزدانی به عنوان رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

طی حکمی از سوی دکتر حق دوست، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، دکتر شهرام یزدانی به عنوان رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی منصوب شد. در بخشی از ابلاغ نامه دکتر حقدوست به دکتر شهرام یزدانی آمده است:
" مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها نقش مهمی در استقرار بسته ها و محورها ی تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت دارند.
نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی منصوب می گردید تا با همکاری کلیه اساتید، صاحبنظران و دست اندرکاران حوزه آموزش علوم پزشکی و همچنین با هماهنگی کامل با حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع در جهت تحقق اهداف آن مرکز بکوشید."