Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1398/07/29

رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی (راد) آغاز شد

به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی (راد) برای اجرا در سال 1398 آغاز شد. در بخشی از نامه معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به روسای محترم دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال شده، آمده است:
" بدون شك، رصد ساختارمند نظام آموزش علوم پزشکی در دانشگاه ها یکی از اجزای لازم برای ارتقای مداوم کیفیت آموزش و زمینه ساز پویایی و تحرک پایدار نظام آموزشی و ایجاد فضایی رقابتی برای پیشرفت و تحول می باشد. نظام رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی (راد) یکی از ابزارهای حصول به این هدف می باشد".
از اهم رویکردهای رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1398 موارد زیر ذکر شده است:
1- تأکید بیشتر بر دستاوردهای حوزه آموزش
2- نگاه ویژه به برنامه تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی
3- توجه به رتبه بندی های بین المللی
4- استفاده از داده های اعتباربخشی و سایر داده های موجود در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت
دکتر باقر لاریجانی در نامه خود بیان فرموده اند که "روسای محترم دانشگاه ها، حمایت و نظارت مستقیم بر فرایند اجرای رتبه بندی آموزشی در دانشگاه خود داشته باشند".
شایان ذکر است که مقرر گردیده، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) انجام این طرح را پیگیری نماید. لذا معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از همه معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت در خواست نموده اند که با مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی همکاری نموده تا زمینه اجرای هر چه بهتر این طرح فراهم گردد.