Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1397/11/29

انتخاب پژوهشگر برتر حوزه آموزش پزشکی

مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در صدد است به موازات همایش کشوری آموزش پزشکی در اردیبهشت ماه سال 1398، جایزه ملی پژوهش در آموزش پزشکی را به پژوهشگران برتر در حوزه آموزش پزشکی اعطا نماید. از این رو کلیه دانشگاه های علوم پزشکی خواسته شده است تا کلیه مقالات انتشار یافته بین سال های 2019-2017 در حوزه آموزش پزشکی و با افیلیشن دانشگاه مربوطه را به تفکیک پژوهشگران در فرم مخصوص وارد نموده و حداکثر تا تاریخ 97/12/15 به آدرس ایمیل نصر ارسال نماید.