Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1397/11/11

دهمین کارگاه از مجموعه کارگاههای مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با عنوان مدلسازی ریاضی در آموزش پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی در این کارگاه که توسط دکتر یزدانی در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی برگزار شد 30 تن از اساتید دانشگاههای علوم پزشکی شرکت داشتند. کارگاه بعدی این مرکز با عنوان پژوهش های کیفی در آموزش پزشکی توسط دکتر یزدانی در آذرماه سالجاری برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است نهمین کارگاه از مجموعه کارگاه های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزشی با عنوان پژوهش در مفاهیم آموزش پزشکی 23 آبان ماه سالجاری در همین مرکز برگزار شده بود.