Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1397/08/28

برگزاری مجموعه کارگاه های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

پنجمین کارگاه از مجموعه کارگاه های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با عنوان " پژوهش نظریه پردازی در آموزش پزشکی " توسط جناب آقای دکتر شهرام یزدانی در تاریخ 30 خرداد ماه 1397 درساعت 9 الی 13 در این مرکز برگزار گردید. در این کارگاه 47 تن از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت نمودند.