Quick Access : Electronic Library Scientific Supremacy System Kuiper System
Scientific Journals Reference Books Commission Reference Books System FA
FA
تاریخ انتشار : 1401/03/22

رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با دکتر سید مهدی سیدی دیدار کرد.

دکتر شریفی‌پور رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با دکتر سید مهدی سیدی مشاور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی و دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری دیدار و گفت‌وگو کرد.

دکتر سید مهدی سیدی با اشاره به اهمیت نقش مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در سیاست گذاری راهبردی آموزش عالی سلامت، گفت: قرار نیست ما در تمامی زمینه‌ها مرجع شویم بلکه باید رو نقاط قوت ‌مان تمرکز کنیم و برای هدایت ظرفیت‌ها به سمت نقاط قوت برنامه‌ریزی کنیم.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در زمینه انتخاب اولویت‌ها (نیت مؤمن بیش از آن مقداری است که گنجایش عمل اوست. قصد و نیت، خیلی زیاد است؛ خوب، انسان در عمل نمیتواند همه‌ی آنها را انجام دهد.) افزود: پس از تعین بایدها و نبایدها ضرورت‌ها اولویت‌بندی می‌شوند و با تمرکز و پیگیری دقیق، باید آنها را به نتیجه رساند.
در ادامه این دیدار دکتر شریفی‌پور رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی گفت: ما به دنبال نیازهای جاری هستیم نه نیازهای انتزاعی و با احصا دقیق مشکلات، امکانات، ظرفیت‌ها و ایجاد داشبورد است که میتوانیم به درخواست‌ها پاسخ صحیح بدهیم.